love-gia-carangi: Gia Carangi for Vogue Magazi…

love-gia-carangi:

Gia Carangi for Vogue Magazine (1980)